Baranyai József 

 

B-modell

  


MAGYAR NEMZETKÖZÖSSÉG


95 év után már bizonyosság, hogy Trianon sebei soha nem gyógyulnak. Az önsajnálat és acsarkodás helyett megoldásra van szükség! Ha létezik megoldás? Megoldás kell, amelynek nem része a gyűlölet, az ellenségeskedés.

A múlt nem állítható vissza! A választható út a jövőbe vezet.

De létezik egy másik érv, másik tény is. Mióta Magyarország az EU tagja lett számosan kelnek útra, telepednek le az anyaországon kívül, mert boldogulásuk így diktálja. Ők magyarok akarnak maradni, noha egy másik kultúrában, más körülmények között élik jövőbeni mindennapjaikat.

Visszafordíthatatlan és egyre erősödő folyamat, hogy mind többen keresik majd szabad akaratukból másutt a boldogulás lehetőségét.

Ezért, meg Trianon miatt, egy új, a világon mindenütt jelenlévő magyar nemzetalakzatra, egy globális magyar nemzetformációra van szükség.

Olyan, politikai orientációtól, hitbéli hovatartozástól független új nemzetalakzatra van szükség, amely globális szervezeti keretet biztosít a nyelvük, kultúrájuk alapján magukat magyarnak vallók, és ez alapján összetartozást vállalók számára.

Az akarati és cselekvési közösség szabadon választható formájában jelenlétet vállalók alkotják majd azt a magot, azt a vonzást eredményező tömeget, amely az idők során magához húzza és megtartja a világ magyarságának jelentős részét.

És ha egyszer majd az a forgatókönyv valósul meg, hogy Magyarország beolvad az egységesülő Európába, amikor a határok már csak az adószedők által nyilvántartott választóvonalat jelentenek, amikor természetes folyamattá válik, hogy Magyarország fejlődésében a világgazdaság, a világkultúra lesz a meghatározó tényező, akkorra már létezhet és egyre erősödhet az új globális nemzettest, az új globális magyar nemzetalakzat.

Azok jelentik majd a magyarságot éltető új globális magyar nemzetalakzat, a Magyar Nemzetközösség építőköveit, akik – bárhol is éljenek a világon – magyarságuk, nyelvük, kultúrájuk alapján önként vállalják az összetartozást, megteremtik az összetartozást intézményesítő szervezetek anyagi forrásait és működési rendszerét.

A Magyar Nemzetközösség lehet a világon az első, az összetartozást szabad akaratuk alapján vállaló egyénekből szerveződő globális nemzetalakzat, amely az egész világra kiterjedő szervezeti keretet biztosít a nyelvük, kultúrájuk alapján összetartozást vállalók számára.

A Magyar Nemzetközösségnek nem lesz területe, de lesznek intézményei, kórházai, egyetemei, nyugdíjas otthonai, szállodái, üdülői és vállalkozásai.

A Magyar Nemzetközösség a magyar nyelv, a magyar kultúra megtartásán túl segítséget nyújt az egyéni és csoportos boldogulás különböző modelljeinek megvalósításában. Az új nemzetalakzat szervezeti kereteiben a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás számos formája és lehetősége létezik majd a Föld különböző részein élő magyarok között, a gazdasági tevékenység, a kultúra, az utazás, az üdülés vonatkozásában egyaránt.

A Magyar Nemzetközösség fontos célja lesz, hogy a magyarok számára az általános jólét, a magas fokú szociális gondoskodás, a világ élvonalához sorolható egészségügyi ellátás, a nívós oktatás és kultúra jelentse az elérhető állapotot és ne a szűkölködés, a kilátástalanság legyen a meghatározó.

Az új globális magyar nemzetalakzat, a Magyar Nemzetközösség anyagi bázisát egyrészt a különböző országokban élő tagok alapítványi befizetései adják, amelyeket a helyi törvények szerint levonhatnak az adójukból, másrészt az új nemzetalakzat helyi és központi szervezeteit, azok programjait, célkitűzéseit támogató bankok, gazdasági társaságok, magánszemélyek adományai növelik, harmadrészt pedig az új globális magyar nemzetalakzat által létrehozott és működtetett bankok, szállodák, szolgáltató létesítmények, áruházak és egyéb gazdasági tevékenységet folytató létesítmények bevételeiből származó haszon egészíti ki.
Az új globális magyar nemzetalakzat egyik fő célja a magyar nyelv és kultúra ápolása, amiben fontos szerepez játszhat a Magyar Színészek Világtársulata, amely a különböző földrészeken élő magyarok számára – a világot járva – tart magyar nyelven előadásokat.

A tehetséges magyar fiatalok a Magyar Nemzetközösség ösztöndíjait megpályázva tanulhatnak a világ különböző egyetemein, főiskoláin, ilyen ösztöndíjjal folytathatnak szakmai gyakorlatot Európában, Amerikában vagy Ausztráliában.

A Magyar Nemzetközösség kereteiben megvalósuló programok segítik az összetartozást, a közösségbe való tartozást vállaló fiatalokat az életút megkezdésben, az érvényesülés különböző módozataiban, a rászorulókat pedig a krízishelyzetek megoldásában, a felemelkedésben.

A Magyar Nemzetközösség telefonkönyvét fellapozva megkereshető az európai, amerikai vagy ausztráliai magyar hotelek telefonszáma, címe, ahol magyar nyelven kapható felvilágosítás, ahol a nemzetalakzat közösségének tagjai kedvezményes áron kaphatnak szállást, ellátást.

A Magyar Nemzetközösség által a világ különböző részein működtetett nyugdíjas otthonok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a felelős gondoskodás békés, nyugodt öregkort biztosítson az új nemzetalakzat nyugdíjalapjaihoz tartozók számára, és arra is, hogy az e körbe tartozó nyugdíjasok évente akár a tengerentúlon, Amerikában vagy Ausztráliában lévő otthonokban, üdülőkben is eltölthessenek néhány hetet.

Az új nemzetalakzat közösségébe tartozók számára természetes lesz, hogy szabadságukat a világ számos helyén található – a Magyar Nemzetközösség által működtetett – üdülőcentrumok valamelyikében töltsék, ahol otthon érezhetik magukat, anyanyelvi közösségben lehetnek, kedvezményesen üdülhetnek.

A Magyar Nemzetközösséghez tartozó vállalkozók, üzletemberek számára az üzleti kapcsolatteremtés számos új módozata létezik, így a közösség telefonkönyvében és cégregiszterében történő tájékozódástól az új nemzetalakzat gazdasági információs rendszere által nyújtott szolgáltatásokig, de segíti őket a Magyar Nemzetközösség kapcsolatrendszere és befolyása is.

A Magyar Nemzetközösség gazdasági stratégiája, a jövedelemtermelő gazdasági koncepciók és pénzügyi konstrukciók biztosítják a nemzetközösség körébe tartozók számára az általános jólét, a magas fokú szociális gondoskodás, a világ élvonalához sorolható egészségügyi ellátás, a nívós oktatás és kultúra fedezetét.

Az új nemzetalakzat kilenc kormányzóságában, Európában és a tengerentúlon több kórház és szanatórium működik, ahol a világszínvonalú orvosi ellátás mellett a magyar nyelvű kommunikáció is biztosított lesz a közösségbe tartozók számára.

A Magyar Nemzetközösség az összetartozást vállaló magyarok számára az egymásra találás új lehetőségét jelenti, önként, szabadon vállalható, szellemi, akarati, cselekvési közösség létrehozását, működtetését és nem utolsósorban az összetartozásból adódó biztonság érzetét.


Elvi alap 4

_____________________________________________________________________________


VILÁGMODELL


Egy világmodellnek  nyilvánvaló célja a fejlődés világméretű felgyorsítása, az elmaradott gazdaságok, társadalmak szerkezetének kedvező irányban történő megváltoztatása. Olyan jövőkép, olyan stratégiák, változások megfogalmazása, amelyek egy adott térség vagy ország földrajzi és nemzeti adottságainak figyelembevételével, a valóságból kiinduló, a létező viszonyokhoz igazodóan elérhető legmagasabb ívű fejlődést biztosíthatják.

Az új világrend meghatározó folyamata a globalizáció. A kérdés az, hogy kidolgozható-e a globalizáció terjedésére alapozott világmodell?

A globalizáció rövid idő alatt megváltoztatja egy ország jellemzőit, sajátosságait, új fogyasztói szokásokat teremt, a versenyhelyzetet terítve befolyásolja, szűkíti a megfelelőség körét, keveseknek a meggazdagodás lehetőségét, sokaknak pedig az ellehetetlenülést juttatja.

Új értékvilágot, új értékrendet hoz létre minden kényszer nélkül a lehetőségek sokféleségét kínálva a szórakozás, a kultúra területén. Egy szinte befolyásolhatatlan egységesülés kezdődik el, amely átalakítja a magatartásformákat, az ízlésvilágot.

A folyamat élenjárói és haszonélvezői a multinacionális cégek, amelyek termékei, szolgáltatásai nem csupán a választék bővülését szolgálják, mivel ezek elérése, birtoklása, ennek láttatása egy választott társadalmi körhöz való tartozást is jelképez.

A kultúra világában meghatározóvá válnak a piac által felértékelt könyvek, filmek, az információéhséget kielégítő, a képzelet új ösvényeire vezető alkotások jóval nagyobb népszerűséget élveznek mint a hagyományos emberi értékeket, a racionális világban létező emberi kapcsolatokat bemutató művek.

A globalizáció hatására a tradicionális termelők, szolgáltatók jelentős része csődhelyzetbe kerül, köztük olyanok is, akik térségi vagy nemzeti reprezentánsok voltak, hozzátartoztak egy város, egy térség, egy ország arculatához.

Valamely ország alkalmazkodóképességét – az adott időszakban – a hatalmat gyakorlók kormányzási technikája, alkalmazkodási stratégiája határozza meg, az, hogy milyen változásokat képesek véghez vinni a gazdaság és a társadalom szerkezetében, az oktatásban, milyen szervezettséget képesek megteremteni a változások levezénylése, az intézményi struktúra vonatkozásában.

A globalizáció terjedése, az új világrend alakulása nem vár arra, hogy egy adott országban a választók megtalálják és hatalomra emeljék a globalizációból nyerhető előnyök kihasználására, a globalizációs folyamattal harmonizáló gazdaságszervezési stratégia felmutatására, megvalósítására képes politikai erőt. A globalizáció ezzel mit sem törődve, önös érdekeitől vezérelve piacot, magas profitot hozó lehetőségeket kutatva nyomul előre,

Európa keleti részei után feltehetően Ázsia felé veszi útját, majd ezután Afrikát veszi célba.

Az látható, hogy bizonyos mértékben, bizonyos kereteken belül befolyásolható, irányítható a globalizáció. Ha egy ország vezetése felkészült arra, hogy a létező lehetőségek, a kiaknázatlan erőforrások felmutatásával irányt szabjon a globalizációnak, ha gazdaságfejlesztési koncepciók, cselekvési programok kimunkálásával, ezek megismertetésével – a globalizáció révén – az országba nyomuló tőkét képes a nemzetgazdasági célok szolgálatába állítani, akkor a globalizáció a nemzeti akarat, a nemzeti érdekek érvényesülését is segítheti.

Egy országmodell a nemzetgazdaságban létező lehetőségeket, kiaknázatlan erőforrásokat figyelembe véve vázolja a lényeges összefüggéseket, jellemző sajátosságokat, megfogalmazza azokat a változtatásokat, amelyek meghatározóak, irányadóak a legmagasabb ívű fejlődési pálya eléréséhez, a legelőnyösebb gazdasági és társadalmi szerkezet kialakításához. Ehhez feltétlenül szükséges az önérdeket és a csoportérdeket motiváló, tényezők, a fejlődés folyamatát gerjesztő, annak kiteljesedését segítő tényezők, a különböző szerveződések létrejöttét, bővülését eredményező közösségformáló erők és eszmék, a szervezőerők, az embertőke, a társadalmi tőke, a kormányzás technikájának és struktúrájának, a fejlődés korai szakaszának, az állam szerepének, az egyén teljesítőképességével való gazdálkodásnak és számos más nem említett tényezőnek a vizsgálata, alapos elemzése.

Ezen tényezők vizsgálata, elemzése túllépi a közgazdaságtan ismert határait és egy új irányzat megteremtését és művelését jelenti.

Ha a világ legfejlettebb országai úgy döntenének, hogy létrehoznak egy olyan kutatóintézetet, amely az elmaradott térségek országai számára megalkotja a globalizációra épülő, de a nemzeti érdekeket is szolgáló intenzív fejlődés modelljét, ez csak az érintett országok közreműködésével történhetne. Az ott fellelhető emberi és természeti erőforrásokat, az ott lévő lehetőségeket csak az ott élők ismerhetik a maga teljességében. Csak az ott élők közreműködésével lehetne megfogalmazni azt a jövőképet, amely a kultúrájuk, nemzeti sajátosságaik fennmaradását
biztosítva, a szándékuk, akaratuk szerinti, érzelmileg is megélhető jövőt jelentené.

A technikai fejlődés jóval megelőzte a szervezettség világméretű elterjedését. Fejletlen, elmaradott országokban is hozzájuthatnak a legmodernebb technikai eszközökhöz, de a szervezettség nem importálható, nem kapható készen, annak megteremtése jóval bonyolultabb feladatot jelent.

Egy világmodellnek megoldásokat kell vázolnia a szervezettség fejlődéshez szükséges minimumának megteremtésére, olyan erjedési pontokat megjelölve, amelyek a fejlődés, a haladás kiindulópontjai lehetnek, amelyekből a kedvező irányú elmozdulást előidéző változások tovaterjedhetnek. Az erjedési pontok meghatározása mellett hasonlóan fontos a térségek illesztésére gazdasági zsilipek tervezése is.

A világmodell megalkotásakor három út választható.

Az egyik a világot egészként szemlélő, a világméretű fejlődést vizsgáló, a világgazdasági folyamatokra épített változásokat, stratégiai útmutatásokat térben és időben meghatározó, a bejárható út sajátosságait, jellemzőit, feltételrendszerét megfogalmazó modell, amely egységes lehetőségeket hordoz az érintettek számára, a lehetőségekkel való élés, az eredményesség ez esetben az érintettek alkalmazkodási képességétől függ.

A második út, a helyi adottságokat, lehetőségeket számba vevő, a földrajzi és nemzeti adottságok, az embertőke, a társadalmi tőke figyelembevételével megfogalmazott modell, amely voltaképpen egy adott országra szabott tudás kimunkálását jelenti. Ez esetben nem az alkalmazkodás a meghatározó, hanem az érintett ország tevékeny közreműködése a modell megalkotásában.

A harmadik út az egyént megcélzó, a tudás szétosztásán alapuló világmodell. A szétosztott tudás a létező helyzetből való kiutat, az előrelépés lehetőségét mutatja, a változtatás, az önerőből történő érvényesülés valamely módozatának megismerését, az önépítkező szervező tevékenység elindításához szükséges szellemi forrást jelenti.

A demokrácia többek között a választás szabadságát jelenti, választani azonban csak az ismertből, a megismertből lehet. Ezért a választás szabadsága csak akkor érvényesülhet ha létezik a megismerés szabadsága is.

A választás jogával bíró akkor juthat el a megismerés szabadságának állapotába, ha részére hiteles, valós képet mutatnak be a létező valóságról és a számára elérhető lehetőségekről.

A lehetőségeket felmutató szétosztott tudás megismerése alkalmat ad a létező és elérhető valóság összevetésére, amely a lehetőségek megvalósítása irányába történő elmozdulást segíti, alapul szolgál egy olyan gondolati építkezéshez, amely a kedvezőbb állapot eléréséhez vezető út megtételének átgondolását, az egyes lépések, a szükséges változtatások kigondolását eredményezi.

Ennek megvitatása – az őt körülvevő közösséggel – az egyén számára a bizonyosságot, az eltökéltséget erősíti, a közösségben pedig elindítja a változtatás szándékában összetartozók akarati, cselekvési közösségének megformálódását.

Ha csak olyan szinten valósulna meg a szétosztott tudás koncepciója, hogy az elmaradott térségekbe eljuttatott, az egyéni és közösségi boldogulás lehetőségeit egyszerű, közérthető módon megfogalmazó füzetek, könyvek viszik el a megcélzottakhoz a szétosztott tudást, már az előrevivő lépést, kezdeti alapot jelentene egy új gondolati építkezéshez, a közös célok megvalósítására irányuló társuláshoz, egy új, kedvezőbb állapot elérését szolgáló akarati, cselekvési közösség vállalásához.

Talán eljön az ideje annak is, hogy a világ demokrácia és haladás iránt elkötelezett országainak vezetői megalakítják azt a szervezetet,  amely a világ országainak, térségeinek fejlődését segítő stratégiai terveket készít és szervezéssel segíti azok megvalósulását. 

A szerző mint jogtulajdonos hozzájárul, hogy az oldalon lévő tartalom magyarul és idegen nyelvre lefordítva megosztható legyen közösségi oldalakon és weboldalakon a forrás és szerző megjelölésével.  Az így megosztott tartalom mellett elhelyezhető reklám, hirdetés.